KIRÁNDULÁS A PARTIUMBA

Időpont: 2018.09.14 - 2018.09.16 Lejárt ajánlat
1. nap: A déli órákban indulás Székelyudvarhelyről és a kora délutáni órákban érkezés Besztercére, Észak-Erdély legjelentősebb szász városába. Láthatunk egy ódon hangulatú városmagot, a főtéri lábasházakat valamint Erdély legmagasabb tornyú gótikus stílusú, evangélikus templomát. Ezt köve­tően to­vább­uta­zás Dés érin­té­sével Má­ra­ma­ros megye székhe­lyére, Nagybá­nyára. A város szép fekvése a XIX. század végén számos festőt vonzott ide, és a nagy­bányai festő­iskola a magyar kép­ző­mű­vé­szet egyik leg­je­len­tő­sebb központjává vált. A tör­té­nel­mi óváros beba­ran­go­lása mellett lehe­tő­ség lesz az európai színvo­nalú Szépmű­vé­sze­ti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re, ahol nagy­részt a művész­telep festő­inek képei vannak kiállítva (Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Iványi-Grünwald Béla, Czóbel Béla stb.). A város másik nagy attrak­ciója kapcso­latban van a bánya­vá­rosi múlttal. A szintén európai szín­vo­nalú Ásvány­tani Múzeum az új város­részben, a kommu­nizmus idején felé­pült beton­vá­rosban talál­ható, ahol szép és érdekes ásvány­rit­ka­ságok, kristályok, egyedül­álló kőzetek vannak kiállítva. Szállás Nagybányán.
 
2. nap: Reggeli. Kora délelőtt ellátogatunk a szom­szé­dos magyarlakta faluba, Koltóra. Itt talál­ható az egykori Teleki-kastély, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 1847-ben a mézes­he­teiket töltötték. Itt szüle­tett többek között a magyar irodalom egyik leg­szebb szerelmes verse, a „Szep­tember végén”. Az emlék­ki­állítás meg­te­kin­té­se után utazás a Gutin-hágón keresztül a Mára folyó völgyébe. Itt kezdődik az igazi Mára­maros, ahol a falvakban sok helyen megőr­ződött a népi építé­szet, a hagyo­mányos életmód, a színes népvi­selet. Itt még látha­tóak a jelleg­zetes faházak, a hatalmas faragott fakapuk és a híres ortodox fatemp­lomok, melyek egy részét az UNESCO a vi­lág­örök­ség részévé nyilvá­ní­totta. Ezek egyikét meg­néz­zük Desze faluban. Ezt köve­tően a Tisza völgyében megyünk tovább nyugat felé. Délután érkezés Szatmárnémetibe, ahol megnézzük az óváros gyönyörű főterét és annak nevezetességeit. Szállás.
 
3. nap: Reggeli. Látogatás a még mindig magyar többségű Nagykárolyba, ahol meg­néz­zük a nagy­sze­rűen felú­jított Károlyi-kastélyt. Ezután a Nagy­károly mellett talál­ható Kaplony községbe utazunk, melynek ferences rendi temp­lomát Ybl Miklós tervezte. A templom alatt talál­ható a Károlyi család ősi kriptája, több díszes szarko­fággal. A kö­vet­ke­ző állomás Érmind­szent, ahol Ady Endre nádfe­deles szülő­házát és a mellette lévő kúriában talál­ható érdekes Ady-kiállítást nézzük meg. Végül a nagy nyelv­újító, Kazinczy Ferenc szülő­fa­lujába, Érsem­jénbe láto­gatunk, ahol a Kazinczy-emlékház megte­kin­té­sével zárjuk a Partiumba tett kirándulásunkat. Indulás haza az Érsemjén – Kolozsvár – Székelyudvarhely útvonalon. Az esti órákban érkezés Székelyudvarhelyre.
 
Ár: 450 lej
 
Időpont: 2018. szeptember 14-16.
 
Jelentkezési határidő: 2018. június 15.
 

további ajánlatok